Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
8 sierpnia, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie wykazać w trakcie postępowania, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki wystarczające do utrzymania. Konieczne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą także deklaracje świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego typu procesów warto zaangażować doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj dobrym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, ale może też powstać w formie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Najważniejsza jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać razem, a jakie osobno. W zakresie porozumienia adwokat może dołączyć dopełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie są w stanie przygotować wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na podstawie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W wyjątkowych sprawach można ubiegać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy zastosowane uprzednio lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.