Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma właściwą budowę oraz nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zazwyczaj, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.